Nagrody

Trzy Korony - Małopolska Nagroda Filmowa

Trzy Korony – Małopolska Nagroda Filmowa – konkurs na najlepszy scenariusz filmowy związany z Małopolską, organizowany przez Województwo Małopolskie, Polski Instytut Sztuki Filmowej, Krakowskie Biuro Festiwalowe oraz Telewizję Polską S.A. Oddział w Krakowie.

Trzy Korony - Małopolska Nagroda Filmowa

Nagroda Ars Quaerendi

Doroczna Nagroda Województwa Małopolskiego Ars Quaerendi przyznawana będzie za wybitne działania na rzecz rozwoju i promocji kultury  w  jednej z następujących dziedzin: twórczość artystyczna i użytkowa (muzyka, film, fotografia, sztuki plastyczne i użytkowe, taniec, teatr, rzemiosło artystyczne), upowszechnianie kultury...

Nagroda Ars Quaerendi

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Stanisława Witkiewicza

za najlepsze, współczesne realizacje architektoniczne sprzyjające ochronie i kształtowaniu krajobrazu kulturowego Małopolski. Celem konkursu jest promowanie wysokiej jakości architektury wpisującej się w krajobraz kulturowy Małopolski, zgodnie z zasadą ładu przestrzennego tj. kształtującej przestrzeń, w sposób tworzący harmonijną całość oraz uwzględniający w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe i kompozycyjno-estetyczne, oraz nawiązującej w sposób twórczy i nowatorski do najbardziej reprezentatywnych cech zabudowy regionalnej...

Nagroda im. Stanisława Witkiewicza

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego

za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski. Samorząd Województwa Małopolskiego uznając zabytki architektury drewnianej za jeden z istotnych czynników współkształtujących środowisko człowieka oraz uczestniczących w kształtowaniu świadomości indywidualnej i społecznej podjęto decyzję o ustanowieniu nagrody, która stworzyłaby możliwość wyróżnienia całokształtu działalności oraz dokonań w dziedzinie szeroko pojętej ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski... 

Nagroda im. Mariana Korneckiego

Nagroda im. Kazimierza Wyki

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego i Prezydenta Miasta Krakowa im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie eseistyki oraz krytyki literackiej i artystycznej im. Kazimierza Wyki należy obecnie do nielicznych w tym zakresie nagród w Polsce. Jest bardzo wysoko oceniania zarówno przez teoretyków literatury i sztuki, jak i samych twórców...

Nagroda im. Kazimierza Wyki

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Romana Reinfussa

za wybitne i szczególne osiągnięcia w dziedzinie zachowania lokalnej tożsamości kulturowej w Małopolsce.

Nagroda im. Romana Reinfussa

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana

za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski.

Nagroda im. Władysława Orkana