Nagrody

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski w 2015 roku.

Ustanowienie i przyznawanie dorocznej Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski ma na celu wspieranie przez Województwo Małopolskie lokalnych grup twórców kreujących wartości artystyczne oparte na znajomości kultury lokalnej i tradycji regionalnych.

  • Nagroda jest nagrodą finansową wynoszącą 10 000 zł, przyznawaną corocznie za całokształt dokonań oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w dziedzinie działalności artystycznej lub kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski, kreujących wartości artystyczne oparte na znajomości kultury lokalnej i tradycji regionalnych.
  • Nagrodzone instytucje lub organizacje artystyczno-kulturalne lub grupy osób, które prowadzą działalność artystyczną i kulturalną otrzymają nagrodą finansową oraz okolicznościowy dyplom i statuetkę.

Zgłoszenia do Nagrody mogą być składane do departamentu właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego przez:

  • członków Kapituły Nagrody,
  • instytucje i organizacje pozarządowe, m. in. stowarzyszenia, fundacje realizujące zadania statutowe w szczególności w sektorze kultury, oświaty, ochrony i opieki nad zabytkami,
  • instytucje kultury oraz szkoły,
  • uczelnie wyższe,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • organy gminy, powiatu, województwa,
  • jednostki organizacyjne administracji publicznej.

Wyboru Laureata Nagrody dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego stosowną uchwałą na podstawie rekomendacji ujętych w treści protokołu przedstawionego przez Kapitułę Nagrody.

Warunkiem przystąpienia do konkursu było przesłanie karty zgłoszeniowej zgodnej z załączonym wzorem w terminie do 30 września 2015 r. (decyduje data wpływu do Urzędu).

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerem telefonu: (12) 63 03 564.

Uchwała Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XLIX/810/10 z dnia 27 września 2010 roku w sprawie ustanowienia Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana za propagowanie idei regionalizmu oraz wybitne osiągnięcia w dziedzinie działalności artystycznej i kulturalnej lokalnych wspólnot Małopolski.

Laureaci Nagrody Województwa Małopolskiego im. Władysława Orkana w 2015 roku

powrót