Nagrody

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski

Inicjatorem i organizatorem Nagrody im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski jest Województwo Małopolskie.

Samorząd Województwa Małopolskiego kierując się intencją sprawowania opieki nad dziedzictwem kulturowym regionu przekształcił w 2009 roku Nagrodę Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego w celu zwiększenia kręgu potencjalnych odbiorców nagrody oraz zwrócenia uwagi na czynną opiekę nad zabytkami regionu. Uznając zabytki architektury drewnianej za jeden z istotnych czynników współkształtujących środowisko człowieka oraz uczestniczących w kształtowaniu świadomości indywidualnej i społecznej podjęto decyzję o ustanowieniu nagrody, która stworzyłaby możliwość wyróżnienia całokształtu działalności oraz dokonań w dziedzinie szeroko pojętej ochrony i opieki nad zabytkami architektury drewnianej Małopolski.

Nagroda jest przyznawana corocznie za całokształt działalności oraz za realizację wartościowych projektów na obszarze Małopolski w zakresie:

  • dbałości o zachowanie zabytkowych obiektów architektury drewnianej, ich utrzymanie i należyte wykorzystanie, w tym zapobiegania zagrożeniom mogącym powodować ich niszczenie,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do nowych funkcji związanych z turystyką, kulturą i nauką oraz na inne cele publiczne,
  • adaptacji zabytkowych obiektów architektury drewnianej do celów mieszkaniowych i działalności gospodarczej,
  • przeprowadzonych prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowych obiektach architektury drewnianej,
  • badania i dokumentowania zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • promocji zabytkowych obiektów architektury drewnianej,
  • "ożywiania" zabytkowych obiektów architektury drewnianej poprzez m.in. organizację koncertów, wystaw i innych wydarzeń artystyczno-kulturalnych i naukowych.

Wyboru Laureata Nagrody dokonuje Zarząd Województwa Małopolskiego stosowną uchwałą na podstawie rekomendacji ujętych w treści protokołu przedstawionego przez Kapitułę Nagrody.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest dostarczenie zgłoszenia do nagrody na formularzu stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu (dokumenty do pobrania w zakładce "Procedury"). Zgłoszenia do Nagrody składa się osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data doręczenia) w terminie do dnia 20 marca w roku, w którym konkurs jest ogłaszany.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerem telefonu: (12) 63 03 305.

 

powrót