Ochrona zabytków

Konkurs "Kapliczka"

 

Samorząd Województwa Małopolskiego, doceniając wartość zabytkowych kapliczek będących wspaniałym przykładem małej architektury sakralnej, uchwałą nr 344/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2015 r., podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnej edycji konkursu pod nazwą „Kapliczka”.

Konkurs skierowany jest do wszystkich właścicieli zabytkowych kapliczek znajdujących się na terenie województwa małopolskiego – parafii, klasztorów i związków wyznaniowych, fundacji i stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych – którzy w 2015 roku planują podjąć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy tych obiektach.

Warunkiem złożenia wniosku i późniejszej realizacji zadania jest nawiązanie współpracy właściciela zabytkowej kapliczki z jednostką samorządu terytorialnego, tj. gminą lub powiatem, na obszarze której znajduje się obiekt. Wynika to z zapisów Regulaminu konkursu, zgodnie z którymi podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w imieniu właścicieli zabytkowych kapliczek, jest jednostka samorządu terytorialnego.

Kapliczki, przy których planowane są prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie muszą figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację jednego zadania może być udzielona w wysokości do 75% ogółu nakładów koniecznych wykonanie prac, jednak nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Termin realizacji zadania obejmuje okres od 1 stycznia 2015 r. do 10 grudnia 2015 r.

Termin naboru wniosków upłynął 20 kwietnia 2015 r.

Szczegółowe informacje odnośnie konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerami telefonów: (12) 63 03 139, 63 03 407.


 

Zabytkowe kapliczki Małopolski

Kapliczki współtworzą małopolski krajobraz od wieków. Usytuowane na polach, przy drogach – wszędzie tam są znakiem sacrum wpisanym w przestrzeń codzienności. Strzegą granic pomiędzy światem swojskim a budzącym niepokój nieznanym. Przy rozstajnych drogach ochraniają wędrowca w chwili wyboru kierunku podróży. Można w nich widzieć drogowskaz na drodze, którą jest ludzki los. 


Kapliczka w Zdyni, gmina Uście Gorlickie, po konserwacji w 2010 r.

Zawieszane na drzewach, wznoszone na podobieństwo niewielkich świątyń, murowane lub drewniane, będące architektoniczną oprawę dla obrazów i rzeźb – kapliczki te reprezentują bardzo różny poziom artystyczny, ale wszystkie posiadają istotną wartość ideową. Fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota, dla upamiętnienia znaczących dla miejscowej wspólnoty wydarzeń niejednokrotnie stanowią ważny element budowania jej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością.

Kapliczka w Sierakowie, lokowana przy drodze wojewódzkiej, przed konserwacją w 2010 r.

Samorząd Województwa Małopolskiego, doceniając wartość zabytkowych kapliczek, w latach 2009-2010 oraz w 2014 r. wspierał małopolskie gminy i powiaty w działaniach zmierzających do poprawy stanu zachowania dzieł małej architektury sakralnej przyznając dotacje w konkursie pod nazwą "Kapliczka”. W ramach programu wykonano konserwację w sumie 102 zabytkowych kapliczek.


Kapliczka w Starej Wsi, gmina Limanowa, przed konserwacją w 2010 r.

Samorząd Województwa Małopolskiego zrealizował również remonty konserwatorskie wybranych 26 kapliczek znajdujących się przy drogach wojewódzkich na terenie Małopolski, w 2009 r. w miejscowościach: Zakliczyn, Bieśnik, Siemiechów, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Jawornik, Rudnik, Sułkowice, Stryszawa, Zawoja, Sucha Beskidzka, Budzów, Zembrzyce i Skawica, w 2010 r. w miejscowościach: Poręba Żegoty, Wola Zabierzowska, Biskupice Radłowskie, Wierzbanowa, Sieraków, Ropica Górna, Faliszewice, Moszczenica. Wykonawcy prac wybrali zostali w trybie przetargu nieograniczonego, prace realizowano w oparciu o sporządzone wcześniej programy konserwatorskie.

 
Kapliczka MB w Faliszewicach, lokowana przy drodze wojewódzkiej, po konserwacji w 2010 r.

powrót