Ochrona zabytków

Konkurs "Kapliczka"

 

Samorząd Województwa Małopolskiego, doceniając wartość zabytkowych kapliczek będących wspaniałym przykładem małej architektury sakralnej, uchwałą nr 344/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 26 marca 2015 r., ogłosił kolejną edycję konkursu pod nazwą „Kapliczka”.

Konkurs skierowany był do wszystkich właścicieli zabytkowych kapliczek znajdujących się na terenie województwa małopolskiego – parafii, klasztorów i związków wyznaniowych, fundacji i stowarzyszeń, jednostek samorządu terytorialnego oraz osób prywatnych – którzy w 2015 roku planowali podjąć prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy tych obiektach.

Warunkiem złożenia wniosku i późniejszej realizacji zadania było nawiązanie współpracy właściciela zabytkowej kapliczki z jednostką samorządu terytorialnego, tj. gminą lub powiatem, na obszarze której znajduje się obiekt. Wynika to z zapisów Regulaminu konkursu, zgodnie z którymi podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Województwa Małopolskiego w imieniu właścicieli zabytkowych kapliczek, jest jednostka samorządu terytorialnego.

Kapliczki, przy których planowane były prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane nie musiały figurować w rejestrze zabytków województwa małopolskiego, ale powinny charakteryzować się wartościami artystycznymi i historycznymi.

Dotacja z budżetu Województwa Małopolskiego na realizację jednego zadania mogła być udzielona w wysokości do 75% ogółu nakładów koniecznych wykonanie prac, jednak nie mogła przekroczyć kwoty 20 000 zł.

W oparciu o przyjęte zasady, w terminie do dnia 20 kwietnia 2015 r., złożonych zostało 106 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach. Na etapie oceny formalnej 16 wniosków nie spełniło wymogów określonych w Regulaminie konkursu.

Komisja konkursowa oceniająca wnioski o przyznanie pomocy finansowej, zarekomendowała 37 zadań, proponując udzielenie dotacji na ich realizację w kwocie 229 000 zł. Zarząd Województwa Małopolskiego uwzględniając rekomendację Komisji konkursowej, podjął decyzję o zwiększeniu zarezerwowanych w budżecie Województwa Małopolskiego środków finansowych o kwotę 21 000 zł z przeznaczeniem na realizację 3 dodatkowych zadań przy obiektach, które wymagały pilnego zabezpieczenia i konserwacji.

Po uwzględnieniu opinii i rekomendacji Komisji konkursowej oceniającej wnioski oraz wniosków Zarządu Województwa Małopolskiego, Sejmik Województwa Małopolskiego podjął decyzję o udzieleniu dotacji w kwocie ogółem 250 000 zł, na realizację 40 zadań na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach z terenu Małopolski.

UCHWAŁA Nr IX/157/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach w ramach konkursu pod nazwą "Kapliczka".

Szczegółowe informacje odnośnie konkursu dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej oraz pod numerami telefonów: (12) 63 03 139, 63 03 407.


 

Zabytkowe kapliczki Małopolski

Kapliczki współtworzą małopolski krajobraz od wieków. Usytuowane na polach, przy drogach – wszędzie tam są znakiem sacrum wpisanym w przestrzeń codzienności. Strzegą granic pomiędzy światem swojskim a budzącym niepokój nieznanym. Przy rozstajnych drogach ochraniają wędrowca w chwili wyboru kierunku podróży. Można w nich widzieć drogowskaz na drodze, którą jest ludzki los. 


Kapliczka w Zdyni, gmina Uście Gorlickie, po konserwacji w 2010 r.

Zawieszane na drzewach, wznoszone na podobieństwo niewielkich świątyń, murowane lub drewniane, będące architektoniczną oprawę dla obrazów i rzeźb – kapliczki te reprezentują bardzo różny poziom artystyczny, ale wszystkie posiadają istotną wartość ideową. Fundowane jako dziękczynne lub przebłagalne wota, dla upamiętnienia znaczących dla miejscowej wspólnoty wydarzeń niejednokrotnie stanowią ważny element budowania jej tożsamości, łącząc przeszłość z teraźniejszością.

Kapliczka w Sierakowie, lokowana przy drodze wojewódzkiej, przed konserwacją w 2010 r.

Samorząd Województwa Małopolskiego, doceniając wartość zabytkowych kapliczek wspiera małopolskie gminy i powiaty w działaniach zmierzających do poprawy stanu zachowania dzieł małej architektury sakralnej przyznając dotacje w konkursie pod nazwą "Kapliczka”. W ramach programu wykonano konserwację w sumie 102 zabytkowych kapliczek.


Kapliczka w Starej Wsi, gmina Limanowa, przed konserwacją w 2010 r.

Samorząd Województwa Małopolskiego zrealizował również remonty konserwatorskie wybranych 26 kapliczek znajdujących się przy drogach wojewódzkich na terenie Małopolski, w 2009 r. w miejscowościach: Zakliczyn, Bieśnik, Siemiechów, Rzepiennik Strzyżewski, Rzepiennik Biskupi, Jawornik, Rudnik, Sułkowice, Stryszawa, Zawoja, Sucha Beskidzka, Budzów, Zembrzyce i Skawica, w 2010 r. w miejscowościach: Poręba Żegoty, Wola Zabierzowska, Biskupice Radłowskie, Wierzbanowa, Sieraków, Ropica Górna, Faliszewice, Moszczenica. Wykonawcy prac wybrali zostali w trybie przetargu nieograniczonego, prace realizowano w oparciu o sporządzone wcześniej programy konserwatorskie.

 
Kapliczka MB w Faliszewicach, lokowana przy drodze wojewódzkiej, po konserwacji w 2010 r.

powrót