Procedury

Poradnik interesanta

Edukacja

Geodezja i kartografia

Geologia

Gospodarka i handel

Infrastruktura

Kultura

Niepełnosprawni

Polityka społeczna

Pomoc społeczna

Rolnictwo

Środowisko 

Transport

Turystyka 

Zdrowie

 

Edukacja

Uzyskiwanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego 

Wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych 

Program Stypendialny Województwa Małopolskiego 

Mieć wyobraźnię miłosierdzia. Małopolski projekt przygotowujący uczniów i nauczycieli z gimnazjów do niesienia pomocy potrzebującym

 

Geodezja i kartografia

Wyrażanie opinii o przeznaczeniu gruntów rolnych klasy I-III na cele nierolnicze 

Wyrażanie opinii o przeznaczeniu gruntów leśnych Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne 

Wyrażanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych powyżej 1 ha na cele nierolnicze 

Wyrażanie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów leśnych niestanowiących własności Skarbu Państwa na cele nierolnicze i nieleśne 

Udzielanie ulg w zobowiązaniach finansowych wobec budżetu województwa związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych

Zasady korzystania ze środków wobec budżetu województwa związanych z wyłaczeniem z produkcji gruntów rolnych 

Umorzenia z art.12 ust. 16 i ust. 17 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zobowiązaniach finansowych wobec budżetu województwa związanych z wyłaczeniem z produkcji gruntów rolnych 

Udzielanie zezwolenia na rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie map

 

Geologia

Nadzór i ewidencja opłat eksploatacyjnych oraz ilości wydobytych kopalin 

Przyjmowanie dodatków do projektów zagospodarowania złoża 

Stwierdzanie kwalifikacji do wykonywania prac geologicznych 

Gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie informacji geologicznej 

Udzielanie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin podstawowych i pospolitych 

Udzielanie koncesji na wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych 

Uzgadnianie projektu koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie lub eksploatację złóż kopalin pospolitych wydawanej przez starostę 

Zakazywanie wykonywania określonych czynności osobom posiadającym kwalifikacje w zakresie dozorowania prac geologicznych i kierowania robotami geologicznymi, po stwierdzeniu naruszenia przez nich prawa 

Zatwierdzanie projektów prac geologicznych 

Zmiana kryteriów bilansowości złóż kopalin

 

Gospodarka i handel

Wydawanie zezwoleń na hurtowy obrót napojami alkoholowymi o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz na piwo oraz powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu za wyjątkiem piwa

Wydawanie zaświadczeń o wpisaniu do rejestru przechowawców dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców

 

Infrastruktura

Procedura uzyskiwania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących kursu dokształcające dla kierowców przewożących towary niebezpieczne ADR

 

Kultura

Zasady wspierania prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze województwa małopolskiego

Nagroda Województwa Małopolskiego im. Mariana Korneckiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zabytków architektury drewnianej Małopolski oraz ich promocji

 

Niepełnosprawni

Dofinansowanie robót budowlanych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych w ramach zadań Samorządu Województwa Małopolskiego

Dofinansowanie kosztów utworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej 

Program wyrównywania różnic między regionami – Obszar A 

Jednorazowa pożyczka w celu ochrony istniejących w zakładzie miejsc pracy osób niepełnosprawnych, ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą się odbywać turnusy rehabilitacyjne 

Zwrot kosztów za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych, w związku z koniecznością zmiany profilu produkcji, ze środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

 

Polityka społeczna

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w UE – świadczenia rodzinne 

Wydawanie upoważnienia lekarzom specjalistom w dziedzinie psychiatrii do oceny zasadności zastosowania przymusu bezpośredniego wobec osób z zaburzeniami psychicznymi

 

Pomoc społeczna

Zbiórka publiczna na terenie Województwa Małopolskiego

 

Rolnictwo

Wydawanie zaświadczeń o wpisie grup producentów rolnych do rejestru Marszałka lub o zmianie danych zawartych w powyższym rejestrze 

Wydawanie decyzji w sprawie uznania grupy producentów chmielu 

Wpis produktu rolnego, środka spożywczego lub napoju spirytusowego na listę produktów tradycyjnych 

Wydawanie decyzji w sprawie uznania organizacji producentów i ich zrzeszeń 

Wydawanie decyzji w sprawie wstępnego uznania grupy producentów owoców i warzyw i zatwierdzenia planu dochodzenia do uznania tej grupy za organizację producentów owoców i warzyw 

Wydawanie decyzji o wpisie grup producentów rolnych do rejestru Marszałka lub ich wykreśleniu z rejestru 

Zwalnianie użytkowników z prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej 

Wydawanie zezwoleń na odstępstwa od zakazów określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym 

Ustalanie i znoszenie, w drodze uchwały, obrębów ochronnych dla ryb 

Ocena wypełniania obowiązku prowadzenia przez uprawnionych do rybactwa racjonalnej gospodarki rybackiej 

Wydawanie decyzji w zakresie ustalania i znoszenia obrębów hodowlanych dla ryb 

Wydawanie zakazów połowów niektórych gatunków ryb

 

Środowisko

Opłaty za korzystanie ze środowiska 

Odroczenie terminu płatności podwyższonych opłat za korzystanie ze środowiska 

Wydanie zaświadczenia o niezaleganiu z opłatami za korzystanie ze środowiska 

Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie

Ulgi w opłatach za korzystanie ze środowiska 

Opłata produktowa 

Roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy (pustych) oraz wywiezionych za granicę opakowań 

Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych 

Nowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z ustawy o bateriach i akumulatorach

 

 Transport

Zmiana zezwolenia na wykonywanie REGULARNYCH przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Zmiana zezwolenia na wykonywanie REGULARNYCH SPECJALNYCH przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wygaszenie zezwolenia na wykonywanie REGULARNYCH I REGULARNYCH SPECJALNYCH przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydanie zezwolenia na wykonywanie REGULARNYCH przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydanie zezwolenia na wykonywanie REGULARNYCH SPECJALNYCH przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Przedłużenie zezwolenia na wykonywanie REGULARNYCH I REGULARNYCH SPECJALNYCH przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

Wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków udzielonego zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób - PRZEWOZY REGULARNE

Wydanie decyzji w sprawie odstępstwa od warunków udzielonego zezwolenia na wykonywanie krajowego drogowego transportu osób - PRZEWOZY REGULARNE SPECJALNE

Wydawanie zaświadczeń na przeprowadzanie badań psychologicznych 

Wydawanie przedsiębiorcom zezwoleń na produkcje tablic rejestracyjnych

Refundacja ulg w komunikacji autobusowej

Wydawanie decyzji o unieważnieniu egzaminu zdawanego celem uzyskania prawa jazdy 

Wydawanie decyzji o wpisie do ewidencji egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdem

Wydawanie zaświadczeń dla psychologów

 

Turystyka

Nadawanie uprawnień pilota wycieczek oraz przewodnika turystycznego 

Promesa – przyrzeczenie zaszeregowania obiektu hotelarskiego 

Kategoryzacja obiektów hotelarskich 

Wydawanie upoważnień do przeprowadzenia szkoleń przewodników turystycznych i pilotów wycieczek 

Wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 

Zmiany wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 

 

Zdrowie

Realizacja zadań Województwa Małopolskiego z zakresu promocji zdrowia i prewencji schorzeń cywilizacyjnych realizowanych przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej będące wojewódzkimi jednostkami organizacyjnymi