Wody Termalne

Atlas zbiorników wód geotermalnych Małopolski 

Racjonlne wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest jednym z istotnych komponentów zrównoważonego rozwoju. Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym, przyczynia się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych, poprawy stanu środowiska poprzez redukcję zanieczyszczeń do atmosfery i wód oraz redukcję ilości wytwarzanych odpadów.

Odnawialne źródła energii mogą stanowić istotny udział w bilansie energetycznym. Mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa regionu, a zwłaszcza do poprawy zaopatrzenia w energię na terenach o słabo rozwiniętej infrastrukturze energetycznej. Odnawialne źródła energii to także nowe miejsca pracy.

W uchwalonej przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 30 stycznia 2006 r. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013 jednym z kierunków jest ochrona powietrza i zwiększenie wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii. Zapis ten został doprecyzowany w Programie Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2005-2012, gdzie ochrona powietrza poprzez m.in. zwiększanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w szczególności energii geotermalnej oraz wodnej, została uznana za  priorytet polityki ekologicznej Małopolski.

Podziemne wody termalne jako czysty ekologicznie nośnik energii mogą odegrać znaczącą rolę w wielu rejonach województwa małopolskiego. Dlatego Województwo Małopolskie na przestrzeni ostatnich lat zleciło szereg opracowań z zakresu rozpoznania potencjału źródeł tych wód w regionie.

Niniejszy atlas jest zwieńczeniem przeprowadzonych badań. Stanowi kompendium wiedzy na ten temat i swego rodzaju przewodnik dla potencjalnych inwestorów. Liczę że pomoże w podjęciu działań inwestycyjnych wykorzystujących podziemne wody termalne w ciepłownictwie czy też rekreacji.