Programy Strategiczne do roku 2020

Samorząd województwa przygotowuje 10 programów strategicznych, które jako sposób realizacji Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 (SRWM) będą najważniejszym narzędziem zarządzania rozwojem regionu.

Programy strategiczne mają zapewnić jak najlepsze wykorzystanie atutów regionu a także zapewnić poprawę w tych dziedzinach, w których zdiagnozowano problemy. W dokumentach tych znajdą się propozycje przedsięwzięć, które są kluczowe dla osiągnięcia wyznaczonych celów. Programy strategiczne mają przyczynić się przede wszystkim do: podniesienia, poziomu życia mieszkańców regionu, wzmocnienia kapitału intelektualnego i społecznego, stworzenia nowych miejsc pracy, zwiększenia konkurencyjności regionalnej gospodarki, rozwoju nowoczesnych technologii, poprawy połączeń komunikacyjnych zwłaszcza obszarów peryferyjnych w regionie oraz obszarów wiejskich z miastami.

Pakiet składa się z 10 programów strategicznych:

 1. Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy
 2. Regionalna Strategia Innowacji
 3. Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego
 4. Transport i Komunikacja
 5. Obszary Wiejskie
 6. Ochrona Środowiska
 7. Ochrona Zdrowia
 8. Włączenie Społeczne
 9. Marketing Terytorialny
 10. Współpraca Regionalna:
 11. > Subregionalny Program Rozwoju
 12. > Strategia Rozwoju Polski Południowej

 

W grudniu 2015 r. Zarząd Województwa przyjął programy strategiczne: Subregionalny Program Rozwoju a także Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy, a w październiku 2015 r. programy Dziedzictwo i Przemysły Czasu Wolnego, Marketing Terytorialny, Włączenie Społeczne

Sejmik Województwa Małopolskiego w październiku 2014 r. przyjął Program Strategiczny Ochrona Środowiska. Jest on aktualizacją Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014, który został przyjęty przez Sejmik Województwa Małopolskiego w dniu 24 września 2007 r. Jednocześnie jest on dokumentem, który realizuje Strategię Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020.

W czerwcu 2014 r. Zarząd Województwa przyjął Regionalną Strategię Innowacji Województwa Małopolskiego 2014-2020, która pełni funkcję dokumentu operacyjnego do Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2011-2020 w dziedzinie innowacyjna gospodarka i przedsiębiorczość. 

5 kwietnia 2013 r. w Zamku Królewskim na Wawelu  odbyła się wspólna sesja sejmików województw małopolskiego i śląskiego, z udziałem minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej, podczas której radni przyjęli Strategię dla rozwoju Polski południowej w obszarze województw małopolskiego i śląskiego do roku 2020.  Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju projekt strategii ponadregionalnej opracowuje minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego w konsultacji z jednostkami samorządu terytorialnego oraz partnerami społecznymi i gospodarczymi. W związku z tym, władze obu regionów przekazały Strategię wicepremier i minister infrastruktury i rozwoju Elżbiecie Bieńkowskiej, z prośbą o podjęcie działań prowadzących do przyjęcia tego dokumentu przez Radę Ministrów. 8 stycznia 2014 r. Rada Ministrów przyjęła Strategię Rozwoju Polski Południowej do roku 2020.  

Wdrożenie systemu zarządzania  Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego w oparciu o programy strategiczne miało również istotne znaczenie w kontekście działań wspierających wobec przygotowania regionalnego programu operacyjnego na lata 2014-2020 a także prac związanych ze zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.