Gospodarka Odpadami

 Wojewódzka Baza Danych

Marszałek Województwa Małopolskiego prowadzi wojewódzką bazę danych (WSO), dotyczącą wytwarzania i gospodarowania odpadami wraz z rejestrem udzielanych zezwoleń w zakresie wytwarzania i gospodarowania odpadami. Dostęp do wojewódzkiej bazy możliwy jest po zalogowaniu się na stronie internetowej: https://wso.umwm.pl/woj/

Ewidencja i Sprawozdawczość Odpadowa

Ewidencja:

Posiadacz odpadów, zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm..), powinien prowadzić ewidencję powstających odpadów z zastosowaniem karty ewidencji odpadów prowadzonej odrębnie dla każdego rodzaju odpadu oraz karty przekazania odpadu (zgodnie ze wzorami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów - Dz. U. z 2014 r. poz. 1973).

Sprawozdawczość odpadowa:

Zgodnie z 237 oraz 237 a podmioty, o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) do sporządzania i składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów sporządzają i składają je za lata 2012-2016, stosując przepisy dotychczasowe, w terminie do 15 marca roku kolejnego za poprzedni rok kalendarzowy (tzw. rok sprawozdawczy).

Sporządzanie i przekazywanie zbiorczych zestawień danych o odpadach i komunalnych osadach ściekowych

 

Opakowania i Odpady Opakowaniowe

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 888 ze zm.) w związku z art. 73 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 76 ust. 1 i art. 237b ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.), każdy wprowadzający opakowania (wytwarzający opakowania, importującego opakowania, dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia opakowań, dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy opakowań), a także dokonujący wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach lub eksportu opakowań i produktów opakowań, są obowiązani do składania właściwemu marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz wywiezionych za granicę opakowań wielokrotnego użytku, w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

Roczne sprawozdania o masie wytworzonych, przywiezionych z zagranicy (pustych) oraz wywiezionych za granicę opakowań

Substancje Stwarzające Szczególne Zagrożenia dla Środowiska

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedkłada marszałkowi województwa informację o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, do dnia 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy, z wyłączeniem wyrobów zawierających azbest, które są wprowadzane bezpośrednio do bazy azbestowej.

Przedsiębiorca, właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których był lub jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest corocznie aktualizuje informacje w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku.  

Przedsiębiorca, właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc przedkłada marszałkowi województwa na bieżąco informację o wykorzystywanych PCB.

Ewidencja informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (m.in. PCB, azbestu)

Baza azbestowa (BA)

BA jest nieodpłatnym, ogólnopolskim narzędziem internetowym pozwalającym na bieżącą inwentaryzację ilości wyrobów i odpadów zawierających azbest na terenie Polski w układzie gmin i województw. Dostęp do bazy azbestowej: http://www.bazaazbestowa.gov.pl/