Program Ochrony Środowiska

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

 

KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU STRATEGICZNEGO OCHRONA ŚRODOWISKA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
25 sierpnia 2014 r. – 29 września 2014 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (t. j. z 2009 r. Dz. U. Nr 84 poz. 712 z późn. zm.) Zarząd Województwa Małopolskiego rozpoczął konsultacje społeczne projektu Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz z prognozą oddziaływania na środowisko od dnia 25 sierpnia 2014 r. do dnia 29 września 2014 r.

Zarząd Województwa Małopolskiego opracował projekt Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko. Program ten jest jednocześnie aktualizacją obowiązującego obecnie Programu Ochrony Środowiska Województwa Małopolskiego na lata 2007-2014, który został uchwalony przez Sejmik Województwa Małopolskiego w sierpniu 2007 r. Projekt Programu Strategicznego prezentuje działania przewidziane do realizacji w latach 2014-2020, tym samym swym zakresem obejmuje nową perspektywę finansową UE.

Konsultacje społeczne trwają od 25 sierpnia 2014 r. do 29 września 2014 r.

Ww. dokumenty są dostępne również w siedzibie Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie, ul. Racławicka 56 (II piętro, pok. 253) od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16.

Uwagi do projektu Programu Strategicznego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko można zgłaszać wypełniając formularz.

Wypełniony formularz prosimy przesyłać:

  • pisemnie na adres: Departament Środowiska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków;
  • elektronicznie na adres: Anna.Szymacha@umwm.pl;
  • lub faksem na numer: (12) 6303141.

Uwagi do projektu Programu Strategicznego Ochrona Środowiska wraz prognozą oddziaływania na środowisko można składać również ustnie do protokołu w Departamencie Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie przy ul. Racławickiej 56, pok. 253 w godzinach 8-16.

Zgłoszone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Zarząd Województwa Małopolskiego.

Informacja zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 


KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU PROGRAMU STRATEGICZNEGO OCHRONA ŚRODOWISKA WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 4 kwietnia 2013 r. – 8 maja 2013 r.