RSS

Organizacje pozarządowe

Trwa nabór do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartych konkursach w 2016 roku

Przypominamy o trwającym naborze do bazy kandydatów na członków Komisji Konkursowych – reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – do opiniowania ofert w konkursach ofert realizowanych w 2016 roku.

Członkowie komisji konkursowych powoływani są do pracy w komisjach konkursowych do końca
2016 r. z zastrzeżeniem, że mogą również opiniować oferty w konkursach ofert rozstrzygniętych
w 2017 roku.

Udział w pracach komisji konkursowych jest nieodpłatny.

Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie formularza wraz z pozostałą dokumentacją i przesłanie do 29 stycznia 2016 r. na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
Kancelaria Zarządu
Zespół ds. Organizacji Pozarządowych
ul. Racławicka 56
30 - 017 Kraków
lub złożenie osobiście na Dzienniku Podawczym, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków

z dopiskiem „Baza członków komisji konkursowych - ngo”.

Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego, potwierdzona pieczęcią wpływu.
 
Szczegółowe informacje można uzyskać u Koordynatora współpracy lub w Zespole ds. Organizacji Pozarządowych pod numerem telefonu: 12 61 60 904, 12 61 60 988, e-mail: ngo@umwm.pl.
 

Do pobrania:

Uchwała

Ogłoszenie o naborze

Formularz zgłoszeniowy

Wzór rekomendacji

11 01 2016
Nagroda Kryształy Soli

Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego dla najlepszych organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego "Kryształy Soli" przyznawana jest od 2005r. Jest ona wyrazem uznania dla małopolskich organizacji pozarządowych, których działalność ma szczególny wymiar i znaczenie dla wspólnego dobra mieszkańców Małopolski.

więcej...

Nagroda Amicus Hominum

Nagroda "Amicus Hominum" ustanowiona została w 2006 roku przez Samorząd Województwa Małopolskiego w celu wyróżnienia osób prywatnych, które działają na rzecz dobra innych i swoją bezinteresowną aktywnością wspierają drugiego człowieka.

więcej...