Polityka Zdrowotna

Cele strategiczne i operacyjne Programu

1. Zestawienie celów strategicznych i operacyjnych Programu 

Na podstawie zapisów zawartych w Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego dokonano wyodrębnienia 6 rozwiązań (celów głównych) oraz 19 zadań (celów szczegółowych).

Są to: 

Rozwiązanie A.3.4 - przeciwdziałanie patologiom społecznym

Zadania:

Ograniczenie uzależnień zwłaszcza wśród młodzieży.

Priorytety:

Utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień

 

Rozwiązanie A.4.2 - skuteczna edukacja zdrowotna oraz promocja zdrowia

Zadania:

Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Małopolski.

Zwiększenie indywidualnej odpowiedzialności każdego człowieka za zdrowie.

Wykreowanie mody na sport i rekreację ruchową.

 

Rozwiązanie A.5.1 - rozwój regionalnego systemu ratownictwa medycznego

Zadania:

Zwiększenie skuteczności systemu ratownictwa medycznego poprzez skrócenie czasu dotarcia do szpitala oraz czasu wdrożenia leczenia specjalistycznego.

Zmniejszenie o połowę odsetka zgonów przedszpitalnych oraz umieralności okołourazowej bądź spowodowanej innymi nagłymi przyczynami.

 

Rozwiązanie A.5.2 - rozwój różnorodnych form wczesnej diagnostyki i terapii

Zadania:

Zwiększenie dostępności do wysokospecjalistycznej diagnostyki i terapii.

Obniżenie umieralności chorych z chorobami układu krążenia.

Zmniejszenie odsetka trwałego inwalidztwa wśród chorych z chorobami układu krążenia i płuc.

Poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych.

 

Rozwiązanie A.5.3 - wdrożenie systemu funkcjonalnych powiązań jednostek organizacyjnych ochrony zdrowia

Zadania:

Poprawa dostępności, ciągłości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych.

Wzrost efektywności zasobów regionalnego systemu ochrony zdrowia.

Dostosowanie struktur szpitalnych do potrzeb zdrowotnych.

Redukcja globalnych kosztów opieki stacjonarnej.

 

Rozwiązanie A.5.4 - system elastyczny, dostosowany do potrzeb społecznych

Zadania:

Zwiększenie dostępności do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Poprawa jakości i kompleksowości świadczeń.

Poprawa satysfakcji pacjentów.

Wzrost efektywności funkcjonowania stacjonarnej opieki zdrowotnej.

Zmiana struktury finansowania regionalnego systemu ochrony zdrowia, w tym zwiększenie finansowania i zadań podstawowej opieki zdrowotnej, ratownictwa medycznego, rehabilitacji, psychogeriatrii oraz profilaktyki i promocji zdrowia.

 

Dla potrzeb niniejszego Programu, w celu uzyskania niezbędnej koncentracji celów zdrowotnych dokonano zagregowania 19 celów szczegółowych Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego w 7 celów operacyjnych Programu, które przedstawiono poniżej: 

 • Poprawa zdrowia psychicznego i redukcja szkodliwych skutków uzależnień,

 • Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych,

 • Zwiększenie skuteczności regionalnego systemu ratownictwa medycznego,

 • Usprawnienie wczesnej diagnostyki i terapii chorób układu krążenia,

 • Poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych,

 • Poprawa dostępności, ciągłości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz poziomu satysfakcji pacjentów,

 • Wzrost efektywności wykorzystania zasobów regionalnego systemu ochrony zdrowia oraz optymalizacja globalnych kosztów opieki stacjonarnej.

 

2. Prezentacja celów operacyjnych Programu oraz metod i środków ich realizacji 

W ramach niniejszego Programu regionalny cel strategiczny formułuje się następująco: 

Poprawa stanu zdrowia i jakości życia mieszkańców województwa małopolskiego poprzez oddziaływanie na czynniki kształtujące zdrowie, zmniejszanie różnic w zdrowiu i dostępie do świadczeń zdrowotnych oraz podnoszenie jakości i efektywności regionalnego systemu ochrony zdrowia. 

Cel operacyjny 1. Poprawa zdrowia psychicznego i redukcja szkodliwych skutków uzależnień

Oczekiwane efekty do 2005 roku: 

 • zmniejszenie średniego spożycia alkoholu na głowę ludności o 10% w stosunku do spożycia w 2000 roku (6 - 7 litrów 100% alkoholu),

 • zmniejszenie udziału alkoholi wysokoprocentowych w ogólnej strukturze spożycia napojów alkoholowych o 10% w stosunku do 2000 roku,

 • zmniejszenie śmiertelności i uszkodzeń zdrowia u osób uzależnionych od alkoholu,

 • zmniejszenie konsumpcji tytoniu w populacji dorosłych oraz zahamowanie tendencji wzrostowej w populacji dzieci i młodzieży,

 • zmniejszenie odsetka palących ciężarnych do 10% (z obecnych 30%),

 • zahamowanie tendencji wzrostowej w zakresie liczby osób uzależnionych od środków psychoaktywnych,

 • wczesne wykrywanie i odpowiednie leczenie depresji,

 • zmniejszenie liczby prób samobójczych i samobójstw,

 • rozwój docelowej sieci psychiatrycznych zakładów opieki zdrowotnej.

Oczekiwane korzyści zdrowotne i społeczne: 

 • zmniejszenie liczby zgonów oraz inwalidztwa związanego z alkoholem a będących skutkiem wypadków, samobójstw, zabójstw, zatruć alkoholem, marskości wątroby, nowotworów, nadciśnienia tętniczego itp.,

 • zmniejszenie skali degradacji życia rodzinnego wynikającej z przemocy, zaniedbań wychowawczych, ubóstwa, zachowań kryminalnych,

 • zmniejszenie poziomu zaburzeń zdrowotnych (schorzeń psychosomatycznych) u członków rodzin osób uzależnionych,

 • zmniejszenie współczynników umieralności z powodu chorób układu krążenia oraz nowotworów,

 • zmniejszenie skali inwalidztwa spowodowanego schorzeniami odtytoniowymi,

 • zmniejszenie szkód zdrowotnych spowodowanych przyjmowaniem substancji psychoaktywnych tj. zaburzeń psychicznych (zespoły abstynencyjne, psychozy, depresje) oraz chorób somatycznych (AIDS, wzw B, gruźlica, wyniszczenie).

Zadania: 

 • ograniczanie dostępności do alkoholu (zwłaszcza w odniesieniu do dzieci i młodzieży) poprzez zmniejszanie liczby punktów sprzedaży i spożycia alkoholu oraz ich właściwą alokację,

 • ścisłe egzekwowanie prawnych ograniczeń w sprzedaży i spożyciu alkoholu oraz wprowadzanie lokalnych rozwiązań w formie prawa miejscowego,

 • realizacja profilaktycznych programów edukacyjnych dla młodzieży i grup zwiększonego ryzyka uzależnienia od alkoholu,

 • wspieranie działalności środowisk wzajemnej pomocy i stowarzyszeń trzeźwościowych,

 • zwiększenie dostępności terapii osób uzależnionych poprzez rozwój sieci powiatowych ośrodków terapii uzależnień, utworzenie Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnień i Współuzależnień, zapewnienie możliwości stacjonarnego leczenia odwykowego w każdym z 5 subregionów województwa małopolskiego zgodnie ze wskaźnikiem 0,7 łóżka/10 000 mieszkańców (w tym 30 łóżek detoksykacyjnych w zakresie zatruć alkoholem oraz środkami psychoaktywnymi),

 • ograniczenie palenia w instytucjach i obiektach publicznych, wśród nauczycieli, personelu służby zdrowia oraz urzędników,

 • rozwój poradnictwa przeciwnikotynowego w ramach powiatowych ośrodków terapii uzależnień,

 • trwałe umieszczenie problematyki przeciwdziałania uzależnieniom (w wymiarze edukacyjnym) w zadaniach podstawowej opieki zdrowotnej,

 • realizacja profilaktycznych programów edukacyjnych dla młodzieży i grup zwiększonego ryzyka uzależnienia od środków psychoaktywnych,

 • wdrażanie programów detoksykacji, leczenia i rehabilitacji osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz programów ograniczania szkód zdrowotnych np. metadonowy program leczenia substytucyjnego (z wiodącą rolą Ośrodka Toksykologii Klinicznej działającego w ramach WSS. im. L. Rydygiera w Krakowie),

 • utworzenie Małopolskiego Centrum Profilaktyki Narkomanii i Epidemii HIV (np. afiliowanego przy WOTUW),

 • organizacja lokalnych oraz regionalnych kampanii informacyjno-edukacyjnych z udziałem środków masowego przekazu oraz przedstawicieli środowisk opiniotwórczych,

 • wdrażanie programów promocji zdrowia psychicznego, szczególnie adresowanych do młodzieży, osób bezrobotnych, pracujących w warunkach stresu oraz osób starszych,

 • organizacja opieki psychiatrycznej według następujących zasad:

1. w zakresie psychiatrycznej opieki środowiskowej co najmniej 1 poradnia zdrowia psychicznego dla dorosłych na ok. 50 tysięcy ludności oraz co najmniej 1 poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży na ok. 150 tysięcy ludności, co najmniej 1 w województwie psychiatryczna poradnia pomocy rodzinie,

2. w zakresie psychiatrycznych oddziałów dziennych co najmniej 1 łóżko na 10 tysięcy mieszkańców dla osób dorosłych oraz 0,5 łóżka na 10 tysięcy mieszkańców dla dzieci i młodzieży,

3. w zakresie psychiatrycznej i psychogeriatrycznej opieki całodobowej zapewnienie równomiernej dostępności na poziomie ok. 4 łóżek na 10 tysięcy mieszkańców przez tworzenie oddziałów w strukturach szpitali ogólnych. 

Monitorowanie i ocena wyników: 

Wskaźniki:

 • odsetek osób uzależnionych,

 • średnie spożycie alkoholu w wybranych populacjach, struktura i styl spożycia w różnych grupach wiekowych,

 • liczba udzielonych świadczeń zdrowotnych (porady, hospitalizacje, itp.),

 • liczba przypadków schorzeń odalkoholowych, odtytoniowych,

 • odsetek palaczy, byłych palaczy i nigdy niepalących w populacji,

 • ocena dostępności i efektywności działania poradni leczenia uzależnień,

 • dane o realizacji programów profilaktycznych oraz ich ocena,

 • ocena programów redukcji szkód.

Realizatorzy i partnerzy:

 • jednostki samorządu terytorialnego,

 • gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie,

 • placówki edukacyjne,

 • placówki służby zdrowia, w tym Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień,

 • Policja,

 • uczelnie wyższe,

 • organizacje pozarządowe,

 • samorządy zawodowe zawodów medycznych,

 • środki masowego przekazu.

Programy szczegółowe:

 • gminne i powiatowe programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • wojewódzki program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

 • Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2000 - 2005,

 • programy przeciwdziałania narkomanii (krajowy i wojewódzki),

 • program metadonowy realizowany przez WSS. Im. L. Rydygiera przy udziale finansowym MRKCh i Biura ds. Narkomanii,

 • Krajowy Program Zapobiegania Zakażeniom HIV, Opieki nad Żyjącymi z HIV i Chorymi na AIDS na lata 1999 - 2003.

Cel operacyjny 2. Promocja zdrowia i prewencja schorzeń cywilizacyjnych

Oczekiwane efekty do 2005 roku: 

 • poprawa populacyjnych mierników zdrowia oraz samooceny stanu zdrowia mieszkańców województwa w stosunku do poziomu roku 2000,

 • zwiększenie kompetencji w zakresie zdrowia własnego oraz umiejętności podejmowania działań na rzecz zdrowia własnego i innych,

 • zwiększenie aktywności fizycznej mieszkańców województwa, ze szczególnym uwzględnieniem populacji dorosłych,

 • zmiana nawyków żywieniowych mieszkańców województwa w kierunku zmniejszenia wartości energetycznej posiłków osób dorosłych, znaczącego ograniczenia udziału tłuszczów zwierzęcych w diecie, zwiększenia spożycia mleka i przetworów mlecznych, przetworów zbożowych, warzyw i owoców, zmniejszenia spożycia soli kuchennej,

 • wyeliminowanie sytuacji niedożywienia wśród dzieci i młodzieży.

Oczekiwane korzyści zdrowotne: 

 • poprawa kondycji psychofizycznej mieszkańców województwa,

 • zmniejszenie rozpowszechnienia otyłości, schorzeń układu krążenia, chorób narządu ruchu, niektórych nowotworów, niektórych schorzeń metabolicznych,

 • ogólny wzrost odporności na stres i choroby.

Zadania:

 • upowszechnianie wiedzy o głównych uwarunkowaniach zdrowia oraz możliwościach oddziaływania na własne zdrowie,

 • zwiększenie puli zajęć sportowych (także pozalekcyjnych) w szkołach wszystkich poziomów edukacji,

 • wspieranie systemu współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz rekreacji dorosłych na wszystkich poziomach (gminnym, powiatowym, wojewódzkim),

 • rozwój bazy sportowo-rekreacyjnej w województwie,

 • wykreowanie mody na sport i aktywny tryb życia w wyniku działalności edukacyjno-informacyjnej i promocyjnej z udziałem środków masowego przekazu oraz przedstawicieli opiniotwórczych środowisk,

 • wspieranie stowarzyszeń kultury fizycznej w ich działalności na rzecz sportu dla wszystkich,

 • upowszechnianie zasad zdrowego żywienia poprzez działalność edukacyjno-informacyjną w przedszkolu, szkole oraz za pośrednictwem lokalnych i regionalnych środków masowego przekazu,

 • promocja zasad zdrowego żywienia jako element działalności podstawowej opieki zdrowotnej,

 • realizacja lokalnych programów wykrywania podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi, podwyższonego poziomu cukru we krwi, badania poziomu lipidów osocza itp,

 • wspieranie organizacyjne i finansowe programów edukacji zdrowotnej oraz ukierunkowanych na zapobieganie tzw. schorzeniom cywilizacyjnym (m.in. miażdżyca, nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna serca, nowotwory, cukrzyca, choroby reumatyczne, choroby alergiczne, przewlekła obturacyjna choroba płuc, otyłość, osteoporoza, próchnica zębów itp.) realizowanych przez jednostki służby zdrowia i organizacje pozarządowe,

 • utworzenie Regionalnego Laboratorium Diagnostyki Prątka Gruźlicy,

 • wspieranie i propagowanie lokalnych programów likwidacji niedożywienia wśród dzieci i młodzieży,

 • organizowanie konferencji i seminariów popularyzujących działania na rzecz promocji zdrowia, promowanie efektywnych programów promocji zdrowia, popularyzacja uzyskanych wyników,

 • upowszechnianie karmienia piersią noworodków i niemowląt,

 • rozwój sieci „Miast promujących zdrowie”, „Szkół promujących zdrowie” oraz „Szpitali promujących zdrowie”,

 • wdrażanie programów walki z nadwagą, zwłaszcza współistniejącą z innymi czynnikami zagrożenia zdrowia,

 • rozwój powiatowej administracji ochrony zdrowia w kierunku powiatowych centrów promocji zdrowia działających we współpracy z powiatowym inspektorem sanitarnym,

 • upowszechnienie zasady planowania w budżetach jednostek samorządu terytorialnego wydatków bieżących przeznaczonych na promocję zdrowia (docelowo 1,0 PLN/mieszkańca w gminach, 0,2 PLN/mieszkańca w powiatach, 0,1 PLN/mieszkańca w województwie),

 • zwiększenie poziomu finansowania profilaktycznych programów zdrowotnych przez Małopolską Regionalną Kasę Chorych (docelowo do 1% kosztów świadczeń zdrowotnych),

Zalecane do realizacji przez MRKCh wybrane programy profilaktyczne:

1. program metadonowy dla osób uzależnionych od opiatów,

2. profilaktyka wczesnego wykrywania raka piersi u kobiet - badania mammograficzne,

3. program prewencji chorób alergicznych dzieci i młodzieży,

4. profilaktyczne badania hemoglobiny glikowanej HbA1c w cukrzycy,

5. program profilaktyki i terapii zaburzeń lipidowych i otyłości,

6. program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka gruczołu krokowego,

7. program wczesnego wykrywania przewlekłej obturacyjnej choroby ołuc,

8. program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego,

9. program badań przesiewowych dla wczesnego wykrywania raka szyjki macicy,

10. program zapobiegania próchnicy u dzieci z wybranych roczników,

11. wczesne wykrywanie cukrzycy i innych hiperglikemii jako prewencja chorób sercowo-naczyniowych,

12. prewencja nikotynizmu,

13. program profilaktyki niewydolności krążenia poprzez interwencyjne leczenie świeżego zawału serca oraz niestabilnej dusznicy bolesnej.

Proponuje się także realizację:

14. programu wczesnej diagnostyki raka tarczycy,

15. programu wczesnego wykrywania raka płuc.

 • wdrożenie programu profilaktyki i leczenia schorzeń uwarunkowanych genetycznie oraz chorób immunologicznych w oparciu o zasoby Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego,

 • przejęcie przez samorząd województwa części zadań Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego i utworzenie regionalnego ośrodka wiodącego w zakresie promocji zdrowia, w tym szkolenia kadr dla potrzeb promocji zdrowia, monitoringu populacyjnych mierników zdrowia, analiz zasobów regionalnego systemu ochrony zdrowia, itd.,

 • zwiększenie wykorzystania regionalnych zasobów w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego.

Monitorowanie i ocena wyników: 

Wskaźniki:

 • odsetek aktywnych fizycznie wg. grup wiekowych,

 • liczba mieszkańców przypadających na obiekty sportowe,

 • dane na temat nawyków żywieniowych oraz struktury konsumpcji żywności,

 • indeks masy ciała,

 • odsetek szkół realizujących programy edukacji zdrowotnej,

 • liczba placówek służby zdrowia realizujących zadania w zakresie promocji zdrowia,

 • populacyjne wskaźniki poziomu ciśnienia tętniczego krwi, cukru we krwi, lipidów w osoczu,

 • dane o realizacji programów prozdrowotnych oraz ich ocena,

 • pozytywne i negatywne mierniki zdrowia.

Realizatorzy i partnerzy:

 • jednostki samorządu terytorialnego,

 • Małopolska Regionalna Kasa Chorych,

 • placówki służby zdrowia,

 • inspektorzy sanitarni, powiatowi i wojewódzki,

 • samorządy zawodowe zawodów medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem Izb Pielęgniarek i Położnych,

 • placówki edukacyjne,

 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia i fundacje),

 • środki masowego przekazu.

Programy szczegółowe:

 • gminne, powiatowe i wojewódzkie programy rozwoju kultury fizycznej,

 • program rozwoju bazy sportowej w województwie małopolskim,

 • programy promocji zdrowia (miejskie, powiatowe, wojewódzkie),

 • programy profilaktyczne MRKCh,

 • programy resortowe związane z realizacją NPZ.

Cel operacyjny 3. Zwiększenie skuteczności regionalnego systemu ratownictwa medycznego 

Oczekiwane efekty do 2005 roku: 

 • liczba karetek reanimacyjnych nie mniejsza niż 1 na 30 km2 w terenie miejskim i 1 na 300 km2 w terenach wiejskich oraz 1 na 50 tysięcy mieszkańców,

 • rozwinięta będzie docelowa sieć centrów powiadamiania ratunkowego,

 • średni czas dojazdu zespołu ratownictwa medycznego do miejsca zdarzenia od chwili przyjęcia zgłoszenia w centrum powiadamiania ratunkowego będzie nie większy niż 8 minut w aglomeracji miejskiej i 15 minut poza aglomeracją miejską,

 • rozwinięta będzie docelowa sieć szpitalnych oddziałów ratunkowych,

 • każdy poszkodowany dotrze do szpitalnego oddziału ratunkowego przed upływem godziny od chwili przyjęcia zgłoszenia,

 • wszystkie służby ratownicze będą działały w systemie zintegrowanym a informacja o zasadach działania tego systemu będzie powszechnie dostępna.

Oczekiwane korzyści zdrowotne i społeczne: 

 • zmniejszenie odsetka zgonów przedszpitalnych oraz umieralności okołourazowej bądź spowodowanej innymi nagłymi przyczynami,

 • zrównanie dostępu do opieki medycznej w stanach nagłych,

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców.

Zadania: 

 • prowadzenie działalności edukacyjno-informacyjnej w zakresie pierwszej pomocy przedlekarskiej,

 • zorganizowanie sieci powiatowych/miejskich centrów powiadamiania ratunkowego,

 • zorganizowanie sprawnego systemu transportu sanitarnego w województwie w oparciu o docelową liczbę ambulansów reanimacyjnych jak w tabeli A,

 • zintegrowanie w układzie powiatowym transportu sanitarnego oraz działów pomocy doraźnej, a w wariancie optymalnym, także szpitalnych oddziałów ratunkowych,

 • zorganizowanie sieci szpitalnych oddziałów ratunkowych wg. propozycji przedstawionej poniżej (tabela B):

 • zorganizowanie systemu ratownictwa z powietrza,

 • rozwój subregionalnych (Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Chrzanów, Kraków - WSS im. L. Rydygiera) i regionalnych (Szpital Uniwersytecki, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy) centrów urazów wielonarządowych,

 • wykształcenie kadry przygotowanej do prowadzenia medycznych działań ratowniczych.

Tabela A

Powiat

Powierzchnia

Ludność

Ambulanse

Kraków

327

738 150

15

Nowy Sącz

57

83 911

2

Tarnów

72

121 439

3

bocheński

631

98 009

2

brzeski

590

89 610

2

chrzanowski

371

131 308

3

dąbrowski

527

58 868

2

gorlicki

967

108 147

3

krakowski

1 230

235 450

5

limanowski

952

117 772

3

miechowski

677

53 072

2

myślenicki

673

112 403

3

nowosądecki

1 550

191 160

5

nowotarski

1 475

178 649

5

olkuski

659

123 888

3

oświęcimski

394

154 433

3

proszowicki

415

44 782

1

suski

686

81 050

2

tarnowski

1 334

180 057

4

tatrzański

472

66 055

2

wadowicki

658

154 511

3

wielicki

428

99 801

2

 

15 145

3 222 525

74

Tabela B 

szpitalny oddział ratunkowy

poziom

rok

Szpital Rejonowy w Zakopanem

podstawowy

1999

Szpital Rejonowy w Limanowej

podstawowy

1999

SS. im. S. Żeromskiego w Krakowie

podstawowy

2000

Szpital Rejonowy w Gorlicach

podstawowy

2000

Szpital Rejonowy w Brzesku

podstawowy

2000

Szpital Rejonowy w Suchej Beskidzkiej

podstawowy

2000

Szpital Rejonowy w Oświęcimiu

podstawowy

2001 i nast.

Szpital Rejonowy w Miechowie

podstawowy

2001 i nast.

Wojskowy Szpital Kliniczny w Krakowie

podstawowy

2001 i nast.

WSS. im. G. Narutowicza w Krakowie

podstawowy

2001 i nast.

Szpital w Myślenicach

podstawowy

2001 i nast.

Szpital w Dąbrowie Tarnowskiej

podstawowy

2001 i nast.

Szpital Kolejowy w Krakowie

podstawowy

2001 i nast.

Szpital w Olkuszu

podstawowy

2001 i nast.

Szpital w Bochni

podstawowy

2001 i nast.

ZZOZ Wadowice

podstawowy

2001 i nast.

WSS. Im. L. Rydygiera w Krakowie

wojewódzki

1999

Szpital im. św. Łukasza w Tarnowie

wojewódzki

1999

Szpital Powiatowy w Chrzanowie

wojewódzki

1999

SPZOZ im. J. Śniadeckiego w Nowym Sączu

wojewódzki

2000

SPZOZ w Nowym Targu

wojewódzki

2000

KSS im. Jana Pawła II w Krakowie

wojewódzki

2000

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

regionalny

2000

Dziecięcy Szpital Kliniczny w Krakowie

regionalny

2001 i nast.

Monitorowanie i ocena wyników: 

Wskaźniki:

 • umieralność przedszpitalna,

 • umieralność w pierwszej dobie od wystąpienia nagłego stanu zagrożenia życia,

 • czasy dojazdu do miejsca zdarzenia,

 • liczba ambulansów reanimacyjnych,

 • liczba i stan zorganizowania centrów powiadamiania ratunkowego,

 • liczba, poziom organizacyjny oraz stan wyposażenia szpitalnych oddziałów ratunkowych,

 • liczba wyszkolonych lekarzy i pielęgniarek ratunkowych oraz ratowników medycznych.

Realizatorzy i partnerzy:

 • administracja rządowa w województwie (wiodąca rola wojewody w regionalnym systemie zintegrowanego ratownictwa!),

 • samorządy powiatowe (wiodąca rola starosty w powiatowym systemie zintegrowanego ratownictwa!),

 • jednostki organizacyjne służby zdrowia uczestniczące w systemie,

 • Państwowa Straż Pożarna,

 • Policja,

 • CM UJ oraz Szpital Uniwersytecki i Dziecięcy Szpital Kliniczny,

 • organizacje pozarządowe,

 • środki masowego przekazu.

Programy szczegółowe:

 • wojewódzki plan zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych (zadanie wojewody),

 • wojewódzki program ratownictwa medycznego (zadanie wojewody),

 • powiatowe plany zabezpieczenia medycznych działań ratowniczych (zadanie starostów),

 • organizacja systemu interwencji oraz wdrożenie procedury postępowania w urazach wielonarządowych w Małopolsce.

Cel operacyjny 4. Usprawnienie wczesnej diagnostyki i terapii chorób układu krążenia

Oczekiwane efekty do 2005 roku: 

 • zmniejszenie odsetka osób nieświadomych czynników ryzyka chorób układu krążenia,

 • podwyższenie wykrywalności nadciśnienia tętniczego i hipercholesterolemii oraz innych schorzeń układu krążenia,

 • objęcie specjalistyczną opieką kardiologiczną wszystkich chorych ze schorzeniami układu krążenia,

 • objęcie wszystkich przypadków świeżych zawałów programem kardiologii interwencyjnej,

 • wykonywanie ok. 2500 angiografii wieńcowych na 1 milion mieszkańców oraz ok.800 - 1000 zabiegów angioplastyki wieńcowej na 1 milion mieszkańców,

 • obniżenie umieralności z powodu chorób układu krążenia o 10% w stosunku do 2000 roku,

 • osiągnięcie tendencji spadkowej w zakresie umieralności z powodu chorób naczyń mózgowych.

Oczekiwane korzyści zdrowotne i społeczne: 

 • zmniejszenie odsetka trwałego inwalidztwa wśród chorych z chorobami układu krążenia a przez to kosztów, w wymiarze społecznym i ekonomicznym, tego zjawiska,

 • zmniejszenie ogólnej liczby chorych ze schorzeniami układu krążenia, chorych w zaawansowanych stadiach choroby, chorych z nie wyrównanym przebiegiem choroby,

 • podwyższenie jakości życia chorych ze schorzeniami układu krążenia,

 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa.

Zadania: 

 • wdrożenie systemu prewencji schorzeń układu krążenia (w oparciu o strategię ogólnopopulacyjną - koncentrującą się na edukacji zdrowotnej, propagowaniu zdrowego stylu życia a w tym właściwej diety i konieczności odstąpienia od palenia papierosów, stwarzającej dostępność do badań ciśnienia tętniczego krwi oraz lipidów osocza a także strategię wysokiego ryzyka - polegającą na wyszukiwaniu jednostek zagrożonych i objęcie ich opieką medyczną),

 • wdrożenie specjalistycznego programu oceny czynników ryzyka i prewencji pierwotnej miażdżycy,

 • zwiększenie dostępności do poradnictwa ambulatoryjnego w zakresie kardiologii i diabetologii (poradnia kardiologiczna i diabetologiczna w każdym powiecie, osiągnięcie wskaźnika porad na 1000 mieszkańców odpowiednio: 90 - kardiologia, 40 - diabetologia),

 • zwiększenie dostępności do specjalistycznych ośrodków diagnostyki i terapii schorzeń układu krążenia (przynajmniej jeden oddział kardiologiczny w każdym subregionie ze stanowiskami intensywnego nadzoru kardiologicznego oraz liczbą łóżek 1,2/10 000, łóżka najwyższego poziomu referencyjnego w Krakowie gdzie nastąpi koncentracja wysokospecjalistycznych zasobów oraz możliwości diagnostycznych i terapeutycznych uwzględniających potrzeby mieszkańców całego województwa):

subregion

populacja

liczba łóżek

Liczba świadczeń (hospitalizacji)

Chrzanowski

564 140

56

2 500

Krakowski

1 283 658

128

5 720

Nowotarski

325 754

32

1 430

Sądecko-gorlicki

500 990

50

2 240

Tarnowski

547 983

55

2 460

Kraków - III poziom

 

150

6 700

 

3 222 525

471

18 590

 • organizacja Regionalnego Ośrodka Wczesnej Interwencji Kardiologicznej, Kardiochirurgicznej i Torakochirurgicznej w oparciu o KSS im. Jana Pawła II,

 • wdrożenie w skali całego województwa programu kardiologii interwencyjnej w oparciu o zasoby KSS im. Jana Pawła II w Krakowie, Klinikę Kardiologii Szpitala Uniwersyteckiego oraz system zintegrowanego ratownictwa medycznego,

 • uruchomienie sieci oddziałów udarowych w województwie poprzez organizację takich oddziałów w każdym subregionie w ramach puli łóżek neurologicznych, w szpitalach posiadających tomograf komputerowy, dobrze zorganizowany transport sanitarny oraz dogodny układ dróg dojazdowych,

 • doskonalenie wiedzy kadr medycznych w zakresie prewencji chorób układu krążenia oraz przyjętych w województwie rozwiązań organizacyjnych dotyczących opieki nad chorymi z chorobami układu krążenia,

 • organizowanie badań przesiewowych oraz monitoringu realizowanych zadań.

Monitorowanie i ocena wyników: 

Wskaźniki:

 • umieralność z powodu chorób układu krążenia,

 • zachorowalność na choroby układu krążenia,

 • liczba udzielanych świadczeń zdrowotnych, w tym specjalistycznych procedur,

 • odsetek pacjentów z zawałem mięśnia sercowego objętych programem kardiologii interwencyjnej.

Realizatorzy i partnerzy:

 • placówki służby zdrowia,

 • jednostki samorządu terytorialnego,

 • MRKCh,

 • Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego,

 • samorządy zawodów medycznych,

 • środki masowego przekazu.

Programy szczegółowe:

 • Program wczesnych interwencji kardiologicznych w ostrych zespołach wieńcowych (KSS im. Jana Pawła II),

 • Narodowy program profilaktyki i leczenia udaru mózgu (resortowy).

Cel operacyjny 5. Poprawa wyleczalności nowotworów złośliwych

Oczekiwane efekty do 2005 roku:

 • poprawa znajomości problematyki onkologicznej wśród lekarzy poz,

 • rozszerzenie zakresu oddziaływania prewencji wysokiego ryzyka realizowanej przez poz,

 • poprawa dostępności do poradnictwa onkologicznego oraz podstawowej diagnostyki onkologicznej,

 • poprawa wyposażenia istniejących ośrodków onkologicznych, w tym w aparaturę radioterapeutyczną,

 • wzrost odsetka chorych leczonych napromienianiem do min. 30% (z obecnego - ok. 20%),

 • stworzenie specjalistycznego ośrodka onkologicznego w Tarnowie (z możliwościami zintegrowanego specjalistycznego leczenia - chirurgia, radioterapia, chemioterapia),

 • zwiększenie wczesnej wykrywalności chorób nowotworowych, ze szczególnym uwzględnieniem raka piersi, raka szyjki macicy, raka jelita grubego i raka prostaty.

Oczekiwane korzyści zdrowotne:

 • zwiększenie odsetka chorych leczonych w I i II stopniu zaawansowania procesu nowotworowego,

 • zwiększenie odsetka wyleczeń chorób nowotworowych przynajmniej o 10% w stosunku do obecnych wartości (ok. 30% u mężczyzn, ok. 40% u kobiet),

 • zmniejszenie skali inwalidztwa spowodowanego chorobą.

Zadania:

 • realizacja programów szkoleniowych dla lekarzy i pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej,

 • prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych o czynnikach ryzyka chorób nowotworowych, sposobach ograniczania ryzyka, metodach samobadania,

 • wykształcenie dodatkowych chirurgów onkologów oraz specjalistów radioterapii gł. dla potrzeb ośrodka tarnowskiego oraz innych szpitali o subregionalnym znaczeniu,

 • zorganizowanie przynajmniej jednej poradni onkologicznej w każdym subregionie przy uwzględnieniu w procesie kontraktowania świadczeń zdrowotnych (porad) wiodącej roli ośrodka krakowskiego,

 • realizacja programów przesiewowych ukierunkowanych na wczesne wykrywanie m.in.: raka płuca (TK), raka piersi (badania mammograficzne), raka szyjki macicy (badanie cytologiczne), raka jelita grubego (badanie w kierunku krwi utajonej, sigmoidoskopia, inne), raka gruczołu krokowego (oznaczanie poziomu PSA i badanie per rectum),

 • badanie zagrożeń w środowisku pracy (narażenie na azbest, chrom, nikiel, arsen, kauczuk itp.), opracowanie i wdrożenie celowych programów ograniczania lub likwidacji zagrożeń w środowisku pracy,

 • realizacja programu zakupów aparatury diagnostycznej niezbędnej do wczesnego wykrywania nowotworów (endoskopy, aparaty USG, aparaty RTG itp.) ze szczególnym uwzględnieniem powiatowych ośrodków diagnostyki medycznej oraz subregionalnych ośrodków leczenia onkologicznego,

 • rozwój ośrodka radioterapii przy Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Krakowie (w przyszłości także jako zaplecze dla Zespołu Klinik Zabiegowych CMUJ),

 • rozwój Ośrodka Transplantacyjnego Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie,

 • opracowanie i wdrożenie koncepcji uruchomienia Tarnowskiego Ośrodka Onkologicznego (wraz z ośrodkiem radioterapii z 2 aparatami megawoltowymi) w oparciu o Szpital im. św. Łukasza w Tarnowie oraz Przychodnię Onkologiczną w Tarnowie (ośrodek skojarzonego leczenia onkologicznego uzupełnionego opieką paliatywną i hospicyjną),

 • rozpoczęcie realizacji budowy nowego bunkra Zakładu Radioterapii Centrum Onkologii w Krakowie wraz z modernizacją wyposażenia tego zakładu (wymiana akceleratora) ,

 • budowa Zakładu Radioterapii w strukturze KSS im. Jana Pawła II w Krakowie jako dopełnienie koncepcji tworzenia w oparciu o ten szpital regionalnego centrum torako-kardio-chirurgicznego zorientowanego m.in. na skojarzone leczenie nowotworów płuc.

Monitorowanie i ocena wyników: 

Wskaźniki:

 • umieralność z powodu nowotworów,

 • odsetek wyleczeń,

 • odsetek leczonych poszczególnymi metodami lub leczeniem skojarzonym,

 • liczba specjalistów,

 • liczba świadczeń zdrowotnych,

 • liczba aparatów do radioterapii,

 • czas oczekiwania na leczenie,

 • liczba objętych badaniami przesiewowymi.

Realizatorzy i partnerzy:

 • subregionalne i regionalne placówki leczenia onkologicznego, w tym Centrum Onkologii w Krakowie,

 • jednostki samorządu terytorialnego,

 • MRKCh,

 • CM UJ,

 • Małopolski Ośrodek Medycyny Pracy,

 • Małopolskie Centrum Zdrowia Publicznego,

 • samorządy zawodów medycznych,

 • organizacje pozarządowe,

 • środki masowego przekazu

Programy szczegółowe:

 • programy profilaktyczne realizowane przez wybrane jednostki ochrony zdrowia a finansowane przez MZ, MRKCh i współfinansowane przez jednostki samorządu terytorialnego,

 • programy resortowe.

Cel operacyjny 6. Poprawa dostępności, ciągłości i kompleksowości świadczeń zdrowotnych oraz poziomu satysfakcji pacjentów

Oczekiwane efekty do 2005 roku: 

 • równość w dostępie do świadczeń zdrowotnych we wszystkich segmentach opieki zdrowotnej,

 • wzrost kompetencji i odpowiedzialności lekarzy poz,

 • zintegrowanie działań promujących zdrowie, prewencyjnych oraz procesu udzielania świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych na poziomie lokalnym, subregionalnym i regionalnym,

 • zapewnienie ciągłości opieki medycznej kobietom ciężarnym, dzieciom, chorym na choroby przewlekłe (z uwzględnieniem działań profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych),

 • poprawa skuteczności opieki zdrowotnej (działań promocyjnych, prewencyjnych i leczniczych) mierzona poziomem zdrowotności mieszkańców województwa,

 • równomierna alokacja zasobów regionalnego systemu ochrony zdrowia,

 • poprawa jakości świadczeń w podstawowej opiece zdrowotnej,

 • skrócenie czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne,

 • wzrost odsetka zadowolonych z funkcjonowania regionalnego systemu ochrony zdrowia powyżej 50%,

 • wzrost satysfakcji pacjentów korzystających ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego oraz lecznictwa stacjonarnego. 

Oczekiwane korzyści zdrowotne i społeczne: 

 • poprawa poziomu zdrowotności mieszkańców województwa,

 • bardziej racjonalne wykorzystanie zasobów kadrowych i materialnych regionalnego systemu ochrony zdrowia,

 • wzrost akceptacji dla sposobu zorganizowania służby zdrowia w województwie,

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców województwa. 

Zadania: 

 • zwiększanie kompetencji i odpowiedzialności lekarzy, pielęgniarek i położnych poz zwłaszcza w zakresie promocji zdrowia i zdrowego stylu życia oraz prewencji pierwotnej i wtórnej z równoczesnym zwiększaniem puli środków finansujących ten segment opieki zdrowotnej,

 • opracowanie i wdrożenie specjalistycznych programów opieki nad kobietą ciężarną i małym dzieckiem, programów opieki zdrowotnej dla chorych przewlekle (m.in. choroby układu krążenia, cukrzyca, przewlekła obturacyjna choroba płuc, choroby reumatyczne, choroby psychiczne itd.),

 • organizacja sieci placówek podstawowej opieki zdrowotnej w formie praktyk medycyny rodzinnej (indywidualnych lub grupowych) oraz zakładów opieki zdrowotnej (niepublicznych i publicznych) łączących realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu poz ze świadczeniami ambulatoryjnego lecznictwa specjalistycznego (w niektórych specjalnościach medycznych), realizujących opiekę całodobową, przyjmujących rejestrację telefoniczną jako podstawowy sposób zgłaszania wizyty, tworzonych według zasady, iż na 1 lekarza poz przypada populacja ok. 2500 osób, lekarza stomatologa - ok. 3500 - 5000 mieszkańców, pielęgniarkę środowiskowo-rodzinną - ok. 2000 - 2500 osób, położną środowiskowo-rodzinną - ok. 5000 kobiet > 13r.ż., pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania - ok. 1000 - 1200 uczniów,

 • opracowanie dla każdej gminy programu ochrony zdrowia obejmującego działania promujące zdrowie, działania prewencyjne w odniesieniu do najważniejszych lokalnych zagrożeń zdrowia oraz plan zabezpieczenia podstawowej opieki zdrowotnej z uwzględnieniem wskaźników przedstawionych powyżej i zasady, by odległość od miejsca zamieszkania chorego do najbliższej placówki poz mogła być pokonana środkami transportu publicznego w ciągu 15 minut - w terenie miejskim oraz w ciągu 30 minut - w terenie wiejskim,

 • opracowanie dla każdego powiatu i miast na prawach powiatu programu ochrony zdrowia obejmującego działania promujące zdrowie, działania prewencyjne w odniesieniu do najważniejszych lokalnych zagrożeń zdrowia oraz plan zabezpieczenia medycznego obejmujący podstawową opiekę zdrowotną, lecznictwo specjalistyczne, ratownictwo medyczne i opiekę stacjonarną w podstawowych specjalnościach medycznych,

 • rozmieszczenie poradni specjalistycznych na terenie województwa wg. propozycji przedstawionej poniżej:

 

Poradnie specjalistyczne dostępne w powiecie ziemskim: 

chirurgii ogólnej,

chirurgii urazowo-ortopedycznej,

położniczo-ginekologiczna,

okulistyczna,

otolaryngologiczna,

dermatologiczna,

diabetologiczna,

neurologiczna,

kardiologiczna,

zdrowia psychicznego,

terapii uzależnień,

rehabilitacyjna,

pulmonologiczna,

ortodontyczna.

Poradnie specjalistyczne dostępne w subregionie: 

alergologiczna,

endokrynologiczna,

reumatologiczna,

urologiczna,

onkologiczna,

patologii ciąży,

gastroenterologiczna,

nefrologiczna,

hematologiczna,

neonatologiczna,

leczenia bólu,

hepatologiczna,

proktologiczna,

specjalistyczne poradnie dziecięce,

chirurgii stomatologicznej.

 

Poradnie specjalistyczne poziomu wojewódzkiego - w Krakowie 

wojewódzkie poradnie wg. rodzaju określonego wyżej, oraz

angiologiczna:,

chirurgii naczyniowej,

chirurgii plastycznej,

genetyczna,

chorób metabolicznych,

immunologiczna.

 • kontraktowanie świadczeń zdrowotnych w oparciu o przeprowadzane przez MRKCh analizy potrzeb zdrowotnych i realizacji zawartych umów z uwzględnieniem założenia, że w wybranych specjalnościach liczba porad docelowo osiągnie wskaźniki nie niższe niż podane w tabeli poniżej:

Poradnia

Liczba porad ogółem

Wskaźnik na 1000 mieszkańców

Kardiologiczna

261 000

90

Diabetologiczna

116 000

40

Onkologiczna

116000

40

Uzależnień

87 000

30

Pulmonologiczna

174 000

60

Reumatologiczna

145 000

50

Okulistyczna

580 000

200

Neurologiczna

348 000

120

Zdrowia psychicznego

290 000

100

 • prowadzenie przez MRKCh regionalnej informacji o świadczeniach i świadczeniodawcach a także o listach oczekujących na wybrane świadczenia zdrowotne (o szczególnym znaczeniu dla systemu opieki zdrowotnej).

Monitorowanie i ocena wyników: 

Wskaźniki:

 • mierniki zdrowia (pozytywne i negatywne),

 • samoocena stanu zdrowia,

 • czas oczekiwania na świadczenie zdrowotne,

 • średni czas pobytu w szpitalu,

 • poziom akceptacji mieszkańców i satysfakcji pacjentów,

 • terytorialny rozkład świadczeń zdrowotnych

Realizatorzy i partnerzy:

 • jednostki służby zdrowia,

 • jednostki samorządu terytorialnego,

 • MRKCh,

 • samorządy zawodów medycznych.

Programy szczegółowe:

 • Program oceny dostępności do świadczeń zdrowotnych na terenie województwa małopolskiego (MUW i MCZP). 

 

Cel operacyjny 7. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów regionalnego systemu ochrony zdrowia oraz optymalizacja globalnych kosztów opieki stacjonarnej

Oczekiwane efekty do 2005 roku: 

 • wzrost liczby i jakości świadczeń zdrowotnych przy utrzymanych na obecnym poziomie zasobach regionalnego systemu ochrony zdrowia,

 • skrócenie średniego czasu pobytu w szpitalu do 7 dni (przeciętnie w województwie) w szpitalach opieki krótkoterminowej,

 • racjonalna alokacja łóżek szpitalnych w układzie powiatowym, subregionalnym i regionalnym,

 • restrukturyzacja i optymalizacja zatrudnienia,

 • wzrost liczby łóżek opieki długoterminowej oraz łóżek psychiatrycznych,

 • koncentracja zasobów, głównie w zakresie opieki stacjonarnej (zmniejszenie liczby szpitali jako samodzielnych zakładów),

 • koncentracja wysokospecjalistycznej aparatury diagnostycznej i terapeutycznej na poziomie subregionalnym i regionalnym,

 • zmodernizowanie kluczowych zasobów systemu opieki stacjonarnej (bloki operacyjne, centralne sterylizatornie, pracownie diagnostyczne itd.),

 • przeprowadzenie przekształceń własnościowych we wszystkich segmentach opieki zdrowotnej (ze szczególnym uwzględnieniem lecznictwa otwartego, z udziałem wybranych jednostek lecznictwa stacjonarnego), pozostających poza krajową siecią szpitali publicznych,

 • uruchomienie mechanizmów dodatkowego finansowania opieki zdrowotnej,

 • profesjonalizacja zarządzania szpitalami poprzez upowszechnienie kontraktów menedżerskich (w tym kontraktów na zarządzanie zmianą).

Oczekiwane korzyści zdrowotne i społeczne: 

 • poprawa wskaźnika koszty/korzyści w regionalnym systemie opieki zdrowotnej,

 • większa racjonalność ponoszonych nakładów i wydatków,

 • możliwość alokacji środków finansowych na inne segmenty opieki zdrowotnej a zwłaszcza poz, opiekę długoterminową i rehabilitację,

 • zwiększenie dostępności do nowoczesnych i specjalistycznych technologii medycznych,

 • poprawa wskaźników zdrowotności mieszkańców województwa,

 • wzrost poczucia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.

 

Zadania:

 • zwiększenie liczby łóżek opieki długoterminowej do 12/10 000 mieszkańców (z obecnych 9,5/10 000) oraz łóżek psychiatrycznych do 5,5/10 000 (z obecnych 4,6/10 000) przy jednoczesnym zachowaniu wskaźnika łóżek ogółem na poziomie 53/10 000 mieszkańców,

 • ustalenie sieci szpitali tzw. krótkoterminowych i psychiatrycznych o kluczowym znaczeniu dla regionalnego systemu ochrony zdrowia w Małopolsce,

 • restrukturyzacja łóżek szpitalnych w układzie powiatowym, subregionalnym i regionalnym wg następujących zasad: 

1. w szpitalach powiatowych i miejskich organizuje się łóżka w podziale na zachowawcze i zabiegowe, ewentualnie wyodrębniając podstawowe oddziały tj. internistyczny, pediatryczny, chirurgiczny i ginekologiczno-położniczy, uzupełniając o oddział psychiatryczny z łóżkami całodobowymi i dziennymi, tworzy się także szpitalny oddział ratunkowy; ze szpitalem może być strukturalnie lub funkcjonalnie powiązany zakład opiekuńczo-leczniczy lub pielęgnacyjno-opiekuńczy; na potrzeby szpitala działa zakład diagnostyczny, zakład opieki ambulatoryjnej oraz zakład rehabilitacji.

2. na poziomie subregionu organizuje się dodatkowo łóżka: 

 

specjalność

wskaźnik na 10 000 mieszkańców

Kardiologia

1,2

Neurologia z pododdziałem udarowym

1,2

Chirurgia urazowo-ortopedyczna

2,0

Urologia

0,5

Laryngologia

0,5

OIOM

0,5

Okulistyka

0,5

Chirurgii onkologicznej

Zgodnie z lokalnymi uwarunkowaniami (ok. 20 - 30 na subregion)

Na poziomie subregionu koncentruje się także łóżka w zakresie patologii ciąży oraz patologii noworodka.

3. na poziomie regionu organizuje się ok. 10% ogólnej puli łóżek krótkoterminowych w województwie na najwyższym poziomie referencyjnym (ok. 1200 łóżek),

4. około 5% potencjału łóżek krótkoterminowych powinno być przeznaczone dla tzw. chirurgii jednego dnia,

5. regionalny system opieki zdrowotnej powinien zapewniać możliwość udzielenia co najmniej 425 000 świadczeń zdrowotnych w postaci hospitalizacji, przy czym czas pobytu pacjenta w szpitalu powinien ulec skróceniu do średnio 7 dni w skali województwa (dla szpitali opieki krótkoterminowej) dzięki wyeliminowaniu oczekiwania na badania i konsultacje a co za tym idzie opóźnień w rozpoczęciu leczenia oraz intensywnej obserwacji stanu pacjenta jako podstawy do szybkiej diagnozy i właściwego leczenia, 

 • wdrożenie programu łączenia wybranych szpitali oraz likwidacji jako samodzielnych jednostek organizacyjnych,

 • przygotowanie i wdrożenie programu modernizacji głównych zasobów rzeczowych systemu opieki stacjonarnej (bloki operacyjne, centralne sterylizatornie, pracownie diagnostyczne itd.) w szpitalach o kluczowym znaczeniu dla regionalnego systemu ochrony zdrowia w Małopolsce,

 • dalsze rozwijanie zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych , opiekuńczo-leczniczych i opieki paliatywnej (m.in. w oparciu o inicjatywy pielęgniarskiego środowiska zawodowego oraz organizacji pozarządowych i Kościoła),

 • standaryzacja świadczeń zdrowotnych oraz innych usług a także standaryzacja cen za świadczenia w oddziałach dla przewlekle chorych,

 • dekoncentracja łóżek psychiatrycznych i rozwijanie sieci oddziałów psychiatrycznych w ramach szpitali ogólnych,

 • rozwój formuły hospitalizacji domowej oraz domowej opieki pielęgniarskiej,

 • wdrożenie systemu akredytacji pracowni i zakładów diagnostycznych, w tym diagnostyki laboratoryjnej,

 • wdrożenie programu przekształceń własnościowych w opiece stacjonarnej, w zakresie działalności podstawowej i pomocniczej,

 • upowszechnienie nowego wzorca kontraktu menedżerskiego jako narzędzia profesjonalizacji zarządzania szpitalami w Małopolsce.

 • przygotowanie i wdrożenie w MRKCh nowej formuły kształtowania cen za świadczenia opieki stacjonarnej uwzględniającej zakres wykonywanych na poszczególnych oddziałach procedur medycznych, jakość udzielanych świadczeń, możliwą do wykonania ilość gwarantującą profesjonalną biegłość personelu medycznego, posiadane zaplecze diagnostyczne oraz standard posiadanej bazy łóżkowej. 

Monitorowanie i ocena wyników: 

Wskaźniki:

 • liczba łóżek szpitalnych,

 • czas pobytu w szpitalu,

 • liczba hospitalizacji,

 • średnie koszty hospitalizacji,

 • wielkość nakładów inwestycyjnych,

 • liczba zawartych kontraktów menedżerskich,

 • liczba sprywatyzowanych jednostek. 

Realizatorzy i partnerzy:

 • jednostki ochrony zdrowia,

 • MRKCh,

 • jednostki samorządu terytorialnego.

Programy szczegółowe:

 • Kontrakt wojewódzki

powrót