Mecenat kulturalny

"Mecenat Małopolski" - posiedzenie komisji konkursowej

 

W dniu 30 czerwca o godzinie 15:00 na ul. Basztowej 22 (pok. 126) odbędzie się posiedzenie Komisji Konkursowej do oceny ofert o udzielenie dotacji na realizacje zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w konkursie pn. „Mecenat Małopolski”


Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego do udziału w otwartym konkursie ofert pn. „Mecenat Małopolski”.

Celem konkursu jest wyłonienie podmiotów, które zrealizują w dobrej jakości i z najwyższą starannością projekty w dziedzinie kultury i sztuki oraz poszerzą ofertę kulturalną regionu. Do konkursu mogą być składane oferty zadań, które rozpoczynać się będą najwcześniej 1 stycznia 2016 roku i będą się kończyć najpóźniej 31 grudnia 2016 roku. Ze środków dotacji będą mogły być pokrywane koszty poniesione najwcześniej po podpisaniu umowy z Województwem Małopolskim. Na realizację zadań w dziedzinie kultury w ramach otwartego konkursu ofert pn. „Mecenat Małopolski” Zarząd Województwa Małopolskiego przeznaczył 2.590.000 zł w dwóch naborach, w tym:

1) w ramach I naboru zaplanowano kwotę 1.790.000 zł jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań;

2) w ramach II naboru zaplanowano kwotę 800.000 zł jako łączną wartość dotacji udzielonych na realizację wybranych zadań.

Terminy składania ofert w konkursie upływają:

1) w ramach I naboru - 05.02.2016 r. o godz. 15.00,

2) w ramach II naboru - 03.06.2016 r. o godz.15.00

Liczy się data wpływu oferty do urzędu.

Oferta powinna zostać złożona:

w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zadań publicznych dostępnego pod adresem https://konkursyngo.umwm.pl/dotacja/

i formie papierowej, która powinna stanowić wygenerowaną wersję oferty złożonej w elektronicznym systemie obsługi zadań publicznych, wersja elektroniczna i papierowa powinna być tożsama. Oferent zobowiązany jest dostarczyć do siedziby urzędu ofertę w wersji pisemnej wraz z obowiązującymi załącznikami.

 


"Małopolska. Nasz region - Nasza Szansa"

Zarząd Województwa Małopolskiego na mocy uchwały nr 362/15 z dnia 31 marca 2015 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2015 r. pn. "Małopolska. Nasz region - Nasza szansa".

Rozstrzygnięcie II edycji konkursu

Zgodnie z regulaminem otwartego konkursu ofert w II naborze konkursu zostało złożonych 119 ofert na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego 1 504 979,20 zł, 26 ofert nie spełniło wymogów formalnych określonych w regulaminie konkursu.

Zarząd Województwa Małopolskiego, uwzględniając opinię Komisji Konkursowej, na podstawie uchwały nr 1284/15 z dnia 22 września 2015 r. udzielił wsparcia finansowego na realizację 50 zadań, na łączną kwotę dofinansowania 209 500 zł.

Rozstrzygnięcie I edycji konkursu

Zgodnie z regulaminem konkursu w ramach I naboru do dnia 30 kwietnia 2015 r. zostały złożone 283 oferty na oczekiwaną łączną kwotę wsparcia finansowego z budżetu Województwa Małopolskiego 3 614 640,37 zł. 72 oferty nie spełniły wymogów formalnych określonych w regulaminie konkursu.

Zarząd Województwa Małopolskiego, uwzględniając opinię Komisji Konkursowej, na podstawie uchwały nr 629/15 z dnia 28 maja 2015 r. udzielił wsparcia finansowego na realizację 115 zadań, na łączną kwotę dofinansowania 635 000 zł.

Szczegółowe informacje dostępne są w Biuletynu Informacji Publicznej.


W ramach mecenatu nad działalnością kulturalną, Samorząd Województwa Małopolskiego udziela finansowego wsparcia na realizację zadań o charakterze przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych realizowanych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

"Mecenat Małopolski" - otwarty konkurs ofert - pozwala na wzbogacenie oferty kulturalnej w regionie poprzez finansowe wspieranie projektów o dużych walorach artystycznych, promocyjnych, edukacyjnych i integracyjnych regionu, wyrażających jego różnorodność kulturową i umożliwiającymi aktywny w nich udział mieszkańców i gości. Ponadto wspiera kreowanie i realizowanie markowych regionalnych projektów kulturalnych o randze ponadlokalnej oraz wyraźnych walorach prorozwojowych i promujących województwo, wskazując na jego potencjał artystyczny i zasoby dziedzictwa kulturowego.

W latach 2004 – 2015 w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury pn.: „Mecenat Małopolski”, „Mecenat Małopolski plus” oraz „Chopin wśród Małopolan” złożonych zostało 7158 ofert, z czego dofinansowanych zostało 2178 na łączną kwotę 33 812 200 zł.

Poniżej znajdują się tabele prezentujące statystyki powyższego konkursu w latach 2004 – 2015:

Rok 2015

Wyszczególnienie

Mecenat Małopolski

Mecenat Małopolski plus*

Ogółem

Ilość wniosków rozpatrzonych

539

54

593

Liczba dofinansowanych zadań

214

32

246

Liczba wniosków odrzuconych formalnie

134

8

142

Kwota oczekiwana z budżetu Województwa Małopolskiego

19 412 616,36

5 708 155*

25 120 771,36

Kwota dofinansowania

2 700 000

1 000 000*

3 700 000

Udział kwoty dofinansowania w kwocie oczekiwanej

13,91 %

17,52 %

14,73 %

* konkurs wieloletni (2014-2015), kwota dotyczy tylko 2015 r.

Rok 2014

Wyszczególnienie

Mecenat Małopolski

Mecenat Małopolski plus*

Ogółem

Ilość wniosków rozpatrzonych

487

54

541

Liczba dofinansowanych zadań

182

32

214

Liczba wniosków odrzuconych formalnie

97**

8

105

Kwota oczekiwana z budżetu Województwa Małopolskiego

19 551 120,42

5 708 155*

25 259 275,42

Kwota dofinansowania

2 067 000

1 000 000*

3 067 000

Udział kwoty dofinansowania w kwocie oczekiwanej

10,57 %

17,52 %

12,14 %

* konkurs wieloletni (2014-2015), kwota dotyczy tylko 2014 r.

** w tym 2 rezygnacje przed rozstrzygnięciem konkursu

Rok 2013

Wyszczególnienie

Ogółem

Ilość wniosków rozpatrzonych

337

Liczba dofinansowanych zadań

155

Liczba wniosków odrzuconych formalnie

100

Kwota oczekiwana z budżetu Województwa Małopolskiego

15 771 380,03

Kwota dofinansowania

2 876 000

Udział kwoty dofinansowania w kwocie oczekiwanej

18,24 %

Rok 2012

Wyszczególnienie

I edycja

II edycja

Ogółem

Ilość wniosków rozpatrzonych

392

247

639

Liczba dofinansowanych zadań

130

74

204

Liczba wniosków odrzuconych formalnie

189

93

282

Kwota oczekiwana z budżetu Województwa Małopolskiego

18 524 437,53

7 782 821,14

26 307 258,67

 

Kwota dofinansowania

2 180 000

822 000

3 002 000

Udział kwoty dofinansowania w kwocie oczekiwanej

11,77 %

10,56 %

11,41 %

Rok 2011

Wyszczególnienie

Ogółem

Ilość wniosków rozpatrzonych

210

Liczba dofinansowanych zadań

82

Liczba wniosków odrzuconych formalnie

76

Kwota oczekiwana z budżetu

Województwa Małopolskiego

12 584 178,42

Kwota dofinansowania

2 100 000

Udział kwoty dofinansowania

w kwocie oczekiwanej

16,69 %

Rok 2010

Wyszczególnienie

I edycja

II edycja

Chopin wśród Małopolan

Ogółem

Ilość wniosków rozpatrzonych

438

355

51

844

Liczba dofinansowanych zadań

128

110

22

260

Liczba wniosków odrzuconych formalnie

103

101

8

212

Kwota oczekiwana z budżetu Województwa Małopolskiego

21 451 246,85

12 594 592,67

2 611 664

36 657 503,52

Kwota dofinansowania

2 009 000*

1 541 000*

400 000

3 950 000

Udział kwoty dofinansowania w kwocie oczekiwanej

9,37 %

12,24 %

15,32 %

10,78 %

* niewykorzystana kwota dotacji – 41.000 zł z I edycji została przeniesiona do II edycji Konkursu zgodnie z Regulaminem

Rok 2009

Wyszczególnienie

I edycja

II edycja

III edycja

Ogółem

Ilość wniosków rozpatrzonych

437

384

278

1099

Liczba dofinansowanych zadań

140

88

77

305

Liczba wniosków odrzuconych formalnie

120

50

69

239

Kwota oczekiwana z budżetu Województwa Małopolskiego

24 825 242

19 032 382

11 273 462

55 131 086

 

Kwota dofinansowania

3 000 000

1 047 000

2 000 000

6 047 000

Udział kwoty dofinansowania w kwocie oczekiwanej

12,08 %

5,50 %

17,74 %

10,97 %

Rok 2008

Wyszczególnienie

I edycja

II edycja

Ogółem

Ilość wniosków rozpatrzonych

467

239

706

Liczba dofinansowanych zadań

123

93

216

Liczba wniosków odrzuconych formalnie

81

52

133

Kwota oczekiwana z budżetu Województwa Małopolskiego

21 482 295

6 901 971

28 384 266

 

Kwota dofinansowania

2 950 000

1 000 000

3 950 000

Udział kwoty dofinansowania w kwocie oczekiwanej

13,73 %

14,49 %

13,92 %

Rok 2007

Wyszczególnienie

I konkurs

I edycja

I konkurs

II edycja

II konkurs

III konkurs

Ogółem

Ilość wniosków rozpatrzonych

309

160

209

99

777

Liczba dofinansowanych zadań

94

1

59

34

188

Liczba wniosków odrzuconych formalnie

48

22

10

15

95

Kwota oczekiwana z budżetu Województwa Małopolskiego

10 981 572

4 299 349

6 189 505

2 562 800

24 033 226

 

Kwota dofinansowania

1 794 000

6 000

700 000

501 000

3 001 000

Udział kwoty dofinansowania w kwocie oczekiwanej

16,34 %

0,14 %

11,31 %

19,55 %

12,49 %

Rok 2006

Wyszczególnienie

I konkurs

II konkurs

I edycja

II konkurs

II edycja

III konkurs

Ogółem

Ilość wniosków rozpatrzonych

328

127

87

72

614

Liczba dofinansowanych zadań

54

21

6

16

97

Liczba wniosków odrzuconych formalnie

90

15

6

6

117

Kwota oczekiwana z budżetu Województwa Małopolskiego

9 608 663

2 817 241

1 359 941

1 099 084

14 884 929

 

Kwota dofinansowania

600 000

310 000

40 000

150 000

1 100 000

Udział kwoty dofinansowania w kwocie oczekiwanej

6,24 %

11,00 %

2,9 %

13,6 %

7,39 %

Rok 2005

Wyszczególnienie

I konkurs

II konkurs

Ogółem

Ilość wniosków rozpatrzonych

278

187

465

Liczba dofinansowanych zadań

51

54

105

Liczba wniosków odrzuconych formalnie

61

14

75

Kwota oczekiwana z budżetu Województwa Małopolskiego

8 546 717

5 706 599

14 253 316

Kwota dofinansowania

599 200

600 000

1 199 200

Udział kwoty dofinansowania w kwocie oczekiwanej

7,01 %

10,51 %

8,41 %

Rok 2004

Wyszczególnienie

Dotacje

Zakup usług

Ogółem

Ilość wniosków rozpatrzonych

263

124

387

Liczba dofinansowanych zadań

90

48

138

Kwota oczekiwana z budżetu Województwa Małopolskiego

7 342 727

3 059 328

10 402 055

Kwota dofinansowania

532 000

288 000

820 000

Udział kwoty dofinansowania w kwocie oczekiwanej

7,25 %

9,41 %

7,88 %